Tilsyn

Tilsynserklæring 2018

 

Skolens navn

Skolekode

Nærum Privatskole

181010

Skolens adresse

Postnummer

Concordiavej 18

2850

Skoleleder

Nina Klokkervoll

Forældrebestyrelsens formand

E-mail adresse

Michael Bidstrup

michael.bidstrup@adventist.dk

Antal elever 

75

 

Tilsynsførende

Navn

Certificeret

Finn Dyrby Hermansen

Ja

 

Beskrivelse af skolen

Hvad lægger skolen særlig vægt på i undervisningen og elevernes hverdag? 

 

Fra skolens hjemmeside m.m.: 

Skolens baggrund
Skolen blev oprettet af Adventistkirken 1909, i 1992 blev skolen omdannet til en selvejende institution, men har bevaret sin ideologiske tilknytning til Adventistkirkens uddannelsesprincipper. For at blive elev på Nærum Privatskole behøver man ikke selv at have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og kammeraternes holdninger.
Skolens formål
Skolen ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at den tilbyder undervisning, der har til formål:

At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
At stimulere til selvstændig tænkning
At give eleverne solide faglige kundskaber
At stimulere elevernes kreativitet
At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden

 

 

Kommentar:

Det vurderes at skolens formål afspejler sig i det praktisk daglige arbejde.

 

 

Tilsynsbesøg

Dato

Tilsynsdage: onsdag 14/3 og torsdag 15/3 2018

Iagttagelser

Medmindre der foregår noget specielt på skolen indledes skoledagen med morgensamling i plenum og temalektioner, som består af forskellig understøttende undervisning.  

 

Onsdag overværede jeg dobbelttime i Dansk i 9. klasse, (9 elever)

Diktat og grammatik, samt øvelser i at skrive synops og fremlæggelse individuelt.  Diktat i forberedt stof, herefter selvstændigt arbejde med grammatik. Den anden time gik med øvelser i skrivning af synops og selvstændig fremlæggelse. Eleverne oplevedes som trygge og arbejdsomme.

Så års- og ugeplaner. Af materialer anvendtes ”Ny skr. for 9”, tidligere brugte afgangsprøver i skriftlig dansk og ”Fandango”.

Herefter så jeg Engelsk i 7/8. klasse, (14 elever)

Gruppefremlæggelse af undertemaer til det overordnede tema ”The Olympics”. Der blev overvejende talt engelsk. Eleverne udøvede kritik efter fremlæggelsen, et skema var uddelt som vejledning. Det foregik på en god og empatisk måde. Øvelse i mundtlig fremstilling. Af materialer anvendes ”New Choice” læsebog og grammatik. God aktivitet og koncentration.

Herefter Samfundsfag i 7/8. klasse, (16 elever) Klassen arbejdede med E.U., det handlede om den demokratiske debat og hvordan borgere kunne stimulere borgerinddragelse i Unionen. Timen begyndte med læsning af artikler i Clio online ”Samfundsfagsmodulet”. Herefter gruppeforberedelse og oplæg på klassen. Lektionen fungerede fint som stillads for videre arbejde med stoffet. Der var en god aktivitet og spørgelyst. 

Samfundsfag i 9. klasse, (9 elever)

Identisk forløb med gruppearbejde og øvelser i samtale og debat.

Materialet var ligeledes hentet fra Clio Online.

Til sidst overværede jeg et valgfag, nemlig Cambridge English i 9. klasse, (5 elever) lektionerne er tilvalgsfag for de der ønsker at følge Cambridge systemet. Undervisningen foregik som rundbordsoplæg og samtale. Fagligt var det en øvelse i anvendelsen af korrekte ord i sætningskonstruktioner. Flere elever bød ind samtidigt uden det virkede forstyrrende. Af materiale anvendes ”Compact First”, som er et Cambridge system.

 

 

Torsdag overværede jeg tematid i 5/6 klasse (14 elever)

Lektionen var tænkt som en time hvor eleverne skulle producere små videoklip i grupper om mobning.

Men efter spørgsmål fra eleverne vedrørende en kommende arbejdskonflikt, gik timen med at beskrive den danske model og et  forløb i en arbejdskonflikt, med bl.a. en forklaring på strejke og lockout.

Herefter så jeg Idræt i 3/4 klasse (15 elever) Lektionen begynde med en cirkelsamling, hvor timen blev gennemgået og automatiserede øvelser introduceret. Øvelserne gled problemløst over i hinanden. Drenge og piger deltog på lige fod i alle øvelser.

God kontakt og forståelse mellem lærer og elever.  

Derefter Geografi 9 klasse (8 elever) 

Af materiale blev Clio Online ”Geografi” anvendt. Det handlede om erhvervsfordelingen i en primær, sekundær og tertiær sektor.

Det foregik som en god dialog med en begrebsafklaring og opdeling i de tre sektorer i plenum.

I Matematik i 7/8 klasse (14 elever) Eleverne arbejdede individuelt eller med selvvalgte makkere. Undervisningen var differentieret ved hjælp af ”Matematik Fessor”. Emnet var arbejde med ligninger og skete adaptivt, dvs. tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau. Læreren gav individuel vejledning ved behov.  

Dagen blev afsluttet med Dansk i 7/8. klasse (14 elever) Der blev arbejdet med synopser og mundtlig fremstilling for klassen.

At lave fejl blev afdramatiseret og der blev lavet en god efterkritik.

Af materialer anvendes ”Fandango”

 

Temadrøftelse: ” Skolens arbejde med værdigrundlaget” 

Til mødet deltog skolens leder, en lærer og en elev fra 9 klasse.

Skolen er bevidst om forskellen mellem at ”missionere” og en dannelse efter skolens værdigrundlag.

Værdierne viser sig bl.a. gennem morgensamlingerne, hvor lærerne forbereder et kort oplæg med et etisk moralsk sigte. Skolen gennemfører endvidere en inspirationsuge med forskelligt lignende indhold.

Skolen holder hvert år en skolegudstjeneste.

Hverken lærer eller elev følte sig intimideret men oplevede gode værdier i aktiviteterne. Læreren omtalte en udvikling af egne kompetencer gennem at flytte ud af egen komfortzone.  

Eleven gjorde opmærksom på skolens sårbarhed overfor lærerskifte, hvilket skolens ledelse er opmærksom på, dog kan ændringen i elevantal forårsage en nødvendig justering i personalet.

 

Skolens eventuelle donationer:

Skolens leder oplyste at skolen ikke modtager nogen former for donationer. 

 

Det pædagogiske personales kvalifikationer

Skolens ledelse

Skolens leder har en mellemlang uddannelse, der løbende bliver suppleret med relevante skolerelaterede kurser.

Undervisningspersonalet

Der er 9 lærere på skolen, heraf 1 pædagog. 7 lærere er fastansatte. De 5 har læreruddannelsen. Lærerne underviser hovedsageligt i deres linjefag.

 

 

Undervisningen

Generelle krav til lærernes planlægning og organisering af undervisningen

Lærerne udarbejder årsplaner til orientering hvert år. Ugeplaner anvendes på intranettet, hvor dette er et ønske.

Didaktik, materialer og praksis fremgår af mine observationer. 

 

Evaluering

Generelle evalueringskrav

Evaluering af den samlede undervisning på Nærum Privatskole hentet fra skolens hjemmeside:

Skolen følger de trin- og slutmål, som er angivet i de Forenklede Fælles Mål.

I samarbejde med forældre og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og bestyrelse skolens samlede tilbud. Hvis en personalegruppe eller en forældregruppe finder behov derfor, indkaldes der til møde, hvor vi sammen kan drøfte problemstillinger, tanker, løsninger og visioner for det fortsatte arbejde.

I dette samarbejde evalueres der også løbende på skolens værdigrundlag og holdninger.

Evalueringsformer, der benyttes på skolen:

Afgangsprøver: For eleverne i 9. klasse afsluttes skoleåret med Folkeskolens Afgangsprøver – mundtlige og skriftlige prøver. Herunder også den obligatoriske projektopgave, som laves i januar og efterfølgende evalueres af to lærere både skriftligt ved udtalelse og karakter og ved mundtlig gennemgang af den enkelte elevs præstation.

Terminsprøver og årsprøver: For eleverne i 8. og 9. klasse afholdes der skriftlige terminsprøver i dansk, matematik, engelsk/tysk og biologi/geografi en gang hvert skoleår. Desuden afsluttes skoleåret for 8. klasse med mundtlige prøver i dansk og engelsk/fysik med henblik på at forberede eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve.

Standardiserede prøver: Skolen har følgende tidsplan for afholdelse af læse- og staveprøver samt prøver i matematik for 0.-8. klasse:

April:
0. klasse: Bogstavprøve, Matematikvurdering

1. klasse: Ordlæseprøve, Sætningslæseprøve, Staveprøve, MAT 1
2. klasse: Ordlæseprøve, Sætningsprøve, Staveprøve, ST2, MAT 2
3. klasse: ST 3, DVO,MAT 3
4. klasse: ST 4, MAT 4
5. klasse: ST 5, MAT 5
6. klasse: ST 6, MAT 6
7. klasse: ST 7, MAT 7

8. klasse: ST 8, MAT 8

Nationale test

Skolens elever testes i den frivillige prøveperiode i foråret, som friskolerne har adgang til. Testresultaterne anvendes af lærerne som et internt evalueringsredskab.

Løbende evaluering 

Alle elever evalueres to gange hvert skoleår af de respektive faglærere. Hver elev gennemgås på teammøde i ugerne op til skole/hjem-samtalerne. I 0.-7. klasse anvendes afkrydsningsark, hvor både eleven og faglærerne vurderer elevens faglige, sociale og personlige udvikling. I 8 og 9. klasse evalueres eleverne med den gældende karakterskala. Ved skoleårets afslutning gives der årskarakterer i 8. og 9. klasse.

Skole/hjem-samtaler

Der afholdes skole/hjem-samtaler to gange hvert skoleår for alle elever på alle klassetrin. Eleverne er med ved samtalerne.

Eksternt tilsyn 

Den certificere tilsynsførende Finn Dyrby Hermansen varetager tilsynet med Nærum Privatskole. Tilsynsførende besøger skolen nogle dage i hvert skoleår og har her samtaler med skoleleder og lærere, og følger undervisningen i forskellige fag.  Tilsynet omfatter elevernes standpunkt i de forskellige fag samt det samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner og materialer. Tilsynsførende udfærdiger efter besøget en tilsynsrapport. Rapporten skal forefindes på skolens hjemmeside.

Det bekræftes hermed, at den certificerede tilsynsførende opfylder de af den 6. december 2016 vedtagne ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler.

Evaluering af lærernes undervisning 

Gennem samtale med eleverne evaluerer lærerne deres undervisning. Evalueringen sker også gennem samtale med leder, kolleger og tilsynsførende. En gang om året afvikles medarbejder-udviklings-samtale mellem skoleleder og hver lærer.

 

Forældresamarbejde

Generelle krav til forældresamarbejdet

Fra skolens hjemmeside mm.:

Det forventes at skolens forældre løbende er i dialog med skolen og deltager ved forældremøder samt skole/hjemsamtaler og i det hele taget støtter op om skolens drift og aktiviteter.

 

Kommentar:

Af samtaler på lærerværelset fremgik det at forældre ofte ønskede at drøfte lærernes undervisning og øvrige aktiviteter. 

 

 

Vurdering af forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og demokrati

 

  • Skolens dagligdag og omgangsformer
  • Ligestilling mellem drenge og piger
  • Undervisning i demokrati
  • Praktisk demokrati, elevråd m.v.

Kommentar:

Det er min oplevelse, at der er et meget nærværende og trygt miljø mellem voksne og elever. Skolen udtrykker vedkommende og let genkendelige rammer, hvor der både er fællesskab og fokus på den enkelte elev. Der er en fri og uhøjtidelig omgangsform og det er min vurdering at eleverne bliver hørt, og at de gensidigt er i stand til at bruge hinandens sociale og faglige kompetencer.

Den daglige samling hver morgen, giver gode muligheder for medbestemmelse.

Der er en fællestime hver anden måned der foregår i plenum, hvor en talsmand for hver klasse har mulighed for at fremkomme med ønsker og bemærkninger.

Forholdet mellem kønnene sker afslappet og naturligt.

I flere timer sidder drenge og piger sammen.

Undervisningen i demokrati sker i henhold til de forenklede fælles mål og undervises efter undervisningsmateriale udarbejdet i henhold til disse.  

Skolen har efter at elevantallet er vokset forsøgt at sammensætte et elevråd, men skolens størrelse og morgensamlingen har imødekommet elevernes behov for medbestemmelse i undervisning og skolens dagligdag. 

 

Skolen lever fint op til og står mål med folkeskolens tiltag på området

 

Udviklingsplaner

Faglige og trivselsmæssige udviklingsmål for skolen

Planer for det pædagogiske personales kompetence i kommende skoleår

I den kommende tid vil leder og lærere fokusere på at udarbejde plan for ny pædagogisk praksis i forbindelse med overgang til ny klassestruktur fra skoleåret 2019/2020.

 

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Dansk

Undervisningsniveauet er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser vurderes middel til over middel.

Matematik

Undervisningsniveauet er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser vurderes middel til over middel.

Engelsk

Undervisningsniveauet er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser vurderes middel til over middel.

 

Vurdering af skolens samlede undervisning 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Det er min vurdering at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynsførendes underskrift

 

________

 ______________________________

     Dato

                   Finn Dyrby Hermansen