Tilsyn


 

 

Tilsynserklæring 2017

Skolen

Skolens navn

Skolekode

Nærum Privatskole

181010

Skolens adresse

Postnummer

Concordiavej 18

2850

Skoleleder

Nina Klokkervoll

Forældrebestyrelsens formand

E-mail adresse

Michael Bidstrup

michael.bidstrup@adventist.dk

Antal elever 

94

 

Tilsynsførende

Navn

Certificeret

Finn Dyrby Hermansen

Ja

 

Beskrivelse af skolen

Hvad lægger skolen særlig vægt på i undervisningen og elevernes hverdag? 

Fra skolens hjemmeside m.m.: 

Skolens baggrund
Skolen blev oprettet af Adventistkirken 1909, i 1992 blev skolen omdannet til en selvejende institution, men har bevaret sin ideologiske tilknytning til Adventistkirkens uddannelsesprincipper. For at blive elev på Nærum Privatskole behøver man ikke selv at have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og kammeraternes holdninger.
Skolens formål
Skolen ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at den tilbyder undervisning, der har til formål:

At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
At stimulere til selvstændig tænkning
At give eleverne solide faglige kundskaber
At stimulere elevernes kreativitet
At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden

 

 

Kommentar:

Det vurderes at skolens formål afspejler sig i det praktisk daglige arbejde.

 

 

Tilsynsbesøg

Dato

Tilsynsdage: tirsdag 4/4 og onsdag 5/4 2017

Iagttagelser

Begge dage indlededes med temalektioner, som består af forskellig understøttende undervisning. Jeg så et forløb for 8. klasse om konflikter med særlig vægt på Syrienskonflikten. Formålet med undervisningen var at gøre eleverne i stand til selv at vælge en konflikt enten individuelt eller i grupper til en mundtlig fremstilling.

Som baggrund blev der blandt andet anvendt digitalt materiale fra forskellige hjemmesider.

Undervisningen resulterede i plenumarbejde med temaet med gode relevante opklarende spørgsmål.

Herefter fulgte begge dage den faste morgensamling med kollektive beskeder, et lille oplæg og bøn. Børnene forestod selv oplæggene.

 

Tirsdag overværede jeg Dansk/Mat. i 2/3. klasse, der var 8 elever i begge klasser - emnet i 3. klasse var titalssystemet og eleverne arbejde differentieret med hver deres PC. i Mat. Fessor online. De havde alle fået kommentarer i systemet på det de allerede havde færdiggjort. 2 klasse arbejde med en ST 2 test.   Der var en god deltagelse og formålet stod klart for eleverne. 

Spændingsniveauet i begge klasser var fornuftigt og eleverne oplevedes som trygge og arbejdsomme.

Herefter så jeg Dansk i 8. klasse, 17 elever, hvor eleverne efter 15 min.s frilæsning, trænede oplæsning, og hæftede sig ved de skriftlige virkemidler.

Jeg oplevede et godt læringsmiljø, hvor eleverne optrådte trygge og tillidsfulde. Timen var en katedertime.

Af materialer brugtes ”Vild med Dansk 8”, ”Ny skr. 8” og ”Gyldendals Danskportal”. Af større værker læstes ”Ondskab” og ”Orangutang”

Herefter Engelsk i 9. klasse. 7 elever. Der arbejdedes med oplæsning, samtale og fremlæggelse. Eleverne gav hinanden feedback v.hj.a. et feed back skema. Eleverne arbejde 2 og 2 p.b.a. en video.

Der var en meget god aktivitet og spørgelyst. Undervisningen var afvekslende og inddragende og foregik på både engelsk og dansk. Materialet var hentet fra Clio Online.

I 4. time så jeg Engelsk i 6/7. klasse. Eleverne arbejdede med eventyr. Her en video der omskrev ”Prinsessen på Ærten”, herefter skulle eleverne selv omskrive et eventyr efter eget valg. Et stillads var allerede opbygget og efter få opklarende spørgsmål gik eleverne selv i gang. Der var et klart sigte med undervisningen og en god aktivitet blandt eleverne. Materialet var også her Clio Online.

Så så jeg Dansk i 9. klasse. 7 elever. Der blev arbejdet med skriftlige genrer, Berettertekster – Reportagen. Der blev talt om sanseverber og eleverne skulle selv vælge et reportagetema og skrive en reportage 2 og 2, dette som forberedelse til de kommende timer.

Dagen afsluttedes med Matematik i 7. klasse, 7 elever, klassen arbejdede differentieret med opgaver, der svarede til det niveau hver elev befandt sig på. Hele processen var automatiseret og foregik koncentreret. 

Af materiale anvendtes bl.a. ”Matematik Tak”.

 

Onsdag overværede jeg Matematik i 8 klasse, 16 elever.

Klassen arbejdede med deres månedsopgave tilpasset den enkelte elev.

Undervisningsmaterialet var ”Matematik tak”, ”Faktor 8” og selvlavet materiale. Der var en god aktivitet og eleverne var trygge og stillede opklarende spørgsmål til hver deres opgaver.

Herefter skulle jeg have set Dansk i 0/1 klasse, men der var vikar på klassen, så det blev Natur og Teknik i 4/5 i stedet. 15 elever. Klassen arbejdede med Universet/Planeterne og havde timen i forvejen forberedt nogle produkter og en kort præsentation i grupper om hver deres planet. Hver fremstilling blev fulgt af spørgsmålet:

”Hvad har vi nu lært, som vi ikke vidste før?.”  Eleverne vurderede hinandens præstationer positivt kritisk. Det hele foregik i en afslappet og hyggelig atmosfære, hvor eleverne kom til orde og deltog aktivt i timen. Der var et klart lærings- og pædagogisk sigte med undervisningen.

Af materiale blev Clio Online og ”Geografitjek” anvendt.

I Dansk i 4/5 klasse begyndte timen med opsamling fra tidligere lektion, der blev arbejdet med samarbejdsformer, fremstillingsteknik og kildekritik, elementer der senere indgår i udarbejdelsen af emne- og projektopgaver. I slutningen af lektionen kom klasselærerfunktionen i spil, idet en episode skulle gennemdrøftes. Konflikten blev løst seriøst og til fælles tilfredshed.

Af materiale anvendtes bl.a. ”Fandango” og ”Ny skr. for 4/5”

Matematik i 9. klasse, 8 elever. Der arbejdedes med koordinatsystemet. Undervisningen var meget systematisk og hver elev samles op og eventuelle huller fra tidligere år dækket ind.

Der arbejdedes individuelt og differentieret.

Alligevel føltes undervisningen afslappet og i et hyggeligt læringsmiljø med respekt for den enkelte elev.

Der arbejdes ud fra selvproduceret materiale.

Dagen sluttede med Dansk i 6/7. klasse, 18 elever. De fik deres månedsopgaver retur og der blev givet både individuel og fælles feed back på opgaverne.

Kommentarerne var klare og anvendelige og ikke mere detaljerede end den enkelte elev kunne kapere det.

Dialogen var humoristisk og afslappet, hvilket resulterede i et godt læringsmiljø og en respektfuld dialog.

Af materialer anvendtes: ”Dansk direkte”, ”Fandango” og ”Stavevejen”.

   

Temadrøftelser med ledelsen:

Skolens udviklingsplaner: 

Trods friskolernes trængte økonomi har skolen tage initiativer til videreuddannelse af lærerne og ledelsen. Således tager en af skolens lærer et ”Læsevejlederkursus”, og en anden et Cambridge engelsk kursus, så eleverne kan få et diplom i det og eventuelt følge programmet senere i deres liv.

Skolen påtænker et Programmerings-/spilforløb som et digitalt valgfag for hovedsageligt udskolingen.

Hvert år deltager skolens personale i en fælles Pædagogisk dag med tilsvarende skoler.

Der påtænkes et fælles trivselsforløb udbudt af ”Styrkeakademiet.”

Skolens eventuelle donationer:

Skolens leder oplyste at skolen ikke modtog nogen former for donationer. 

 

Det pædagogiske personales kvalifikationer

Skolens ledelse

Skolens leder har en mellemlang uddannelse, der løbende er suppleret med relevante skolerelaterede kurser.

Undervisningspersonalet

Der er 10 lærere på skolen, heraf 1 pædagog. 9 lærere er fastansatte. De 7 har læreruddannelsen. Lærerne underviser hovedsageligt i deres linjefag.

 

Undervisningen

Generelle krav til lærernes planlægning og organisering af undervisningen

Lærerne udarbejder årsplaner til orientering hvert år. Ugeplaner anvendes på intranettet, hvor dette er et ønske.

Didaktik, materialer og praksis fremgår af mine observationer.  

 

Evaluering

Generelle evalueringskrav

 

På Nærum Privatskole evalueres undervisningen på forskellige måder for at sikre, at den enkelte elev udvikler sig bedst muligt både fagligt, socialt og personligt i overensstemmelse med lovkrav og skolens værdigrundlag.

Skolen følger de kompetencemål og færdigheds- og vidensmål, som er angivet i forenklede Fælles Mål 2015.

I samarbejde med forældre og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og bestyrelse skolens samlede tilbud. Denne evaluering afvikles som en aktiv del af det daglige samarbejde, og sikres gennem tæt kommunikation mellem ledelsen, lærere og forældre.

Evalueringsformer, der benyttes på skolen:

 • Afgangsprøver: For eleverne i 9. klasse afsluttes skoleåret med Folkeskolens Prøver – mundtlige og skriftlige prøver. Herunder også den obligatoriske projektopgave, som laves i januar og efterfølgende evalueres af to lærere både skriftligt ved udtalelse og karakter og ved mundtlig gennemgang af den enkelte elevs præstation.
 • Terminsprøver og årsprøver:  For eleverne i 8. og 9. klasse afholdes der skriftlige terminsprøver i dansk, matematik, engelsk/tysk og biologi/geografi én gang hvert skoleår. Desuden afsluttes skoleåret for 8. klasse med mundtlige prøver i dansk og engelsk/fysik med henblik på at forberede eleverne til Folkeskolens Prøve.
 • Standardiserede prøver: Skolen har følgende tidsplan for afholdelse af læse- og staveprøver samt prøver i matematik for 1.-7 klasse:

                      November:    3. klasse: SL60

                                          4. klasse: SL40

                                           6. klasse: TL 1

                                            7. klasse: TL 2

                      Februar:        5. klasse: LÆS 5

                      Maj:              1. klasse: OS 64, MiniSL 1, MAT 1

                                            2. klasse: OS 120, MiniSL 2, ST 2, MAT 2

                                            3. klasse: ST 3, MAT 3

                                            4. klasse: ST 4, MAT 4

                                            5. klasse: ST 5, MAT 5

                                            6. klasse: ST 6, MAT 6

                                            7. klasse: ST 7, MAT 7

 • Nationale test: Skolens elever testes i den frivillige prøveperiode i foråret, som friskolerne har adgang til. Testresultaterne anvendes af lærerne som et internt evalueringsredskab.
 • Løbende evaluering: Alle elever evalueres to gange hvert skoleår af de respektive faglærere. Hver elev gennemgås på teammøde i ugerne op til skole/hjem-samtalerne. I 0.-7. klasse anvendes afkrydsningsark, hvor både eleven og faglærerne vurderer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer og udvikling. I 8 og 9. klasse evalueres eleverne med den gældende karakterskala. Ved skoleårets afslutning gives der årskarakterer i 7., 8. og 9. klasse.
 • Skole/hjem-samtaler: Der afholdes skole/hjem-samtaler to gange hvert skoleår for alle elever på alle klassetrin. Eleverne er med ved samtalerne.
 • Eksternt tilsyn: Skolens tilsynsførende er Finn Dyrby Hermansen. Skolens tilsynsførende vælges for to år ad gangen af forældrekredsen på generalforsamlingen. Den tilsynsførende er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at føre tilsyn med frie grundskoler. Tilsynsførende besøger skolen nogle dage i hvert skoleår og har her samtaler med skoleleder og lærere, og følger undervisningen i forskellige fag. Tilsynet sker efter en tilsynsplan, hvorefter den tilsynsførende skal påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet omfatter elevernes standpunkt i de forskellige fag samt det samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner og materialer. Tilsynsførende udfærdiger efter besøget en tilsynsrapport.
 •  

Det bekræftes hermed, at den certificerede tilsynsførende opfylder de af den 6. december 2016 vedtagne ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler.

 • Evaluering af lærernes undervisning: Gennem samtale med eleverne evaluerer lærerne deres undervisning. Evalueringen sker også gennem samtale med leder, kolleger og tilsynsførende. En gang om året afvikles medarbejder-udviklings-samtale mellem skoleleder og hver lærer.

                                     

Forældresamarbejde

Generelle krav til forældresamarbejdet

Fra skolens hjemmeside mm.:

Det forventes at skolens forældre løbende er i dialog med skolen og deltager ved forældremøder samt skole/hjemsamtaler og i det hele taget støtter op om skolens drift og aktiviteter.

 

Kommentar:

Af samtaler på lærerværelset fremgik det at forældre ofte ønskede at drøfte lærernes undervisning og øvrige aktiviteter. 

 

 

Vurdering af forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og demokrati

 

 • Skolens dagligdag og omgangsformer
 • Ligestilling mellem drenge og piger
 • Undervisning i demokrati
 • Praktisk demokrati, elevråd m.v.

Kommentar:

Det er min oplevelse, at der er et meget nærværende og trygt miljø mellem voksne og elever. Skolen udtrykker vedkommende og let genkendelige rammer, hvor der både er fællesskab og fokus på den enkelte elev. Der er en fri og uhøjtidelig omgangsform og det er min vurdering at eleverne bliver hørt, og at de gensidigt er i stand til at bruge hinandens sociale og faglige kompetencer.

Den daglige samling hver morgen, giver gode muligheder for medbestemmelse.

Der er en fællestime hver anden måned der foregår i plenum, hvor en talsmand for hver klasse har mulighed for at fremkomme med ønsker og bemærkninger.

Forholdet mellem kønnene sker afslappet og naturligt.

I flere timer sidder drenge og piger sammen.

Undervisningen i demokrati sker i henhold til de forenklede fælles mål og undervises efter undervisningsmateriale udarbejdet i henhold til disse.  

Skolen har efter at elevantallet er vokset sammensat et elevråd. Her havde jeg anledning til en samtale med Max 9 kl., Christian 7 kl. og Robert 4 kl.

De oplevede skolen som mobbefri og lyttende. Alle påpegede skolens- og klassernes størrelse som skolens største aktiv. Dog ønskede de bedre forhold i skolegården og mulighed for ophold på skolen efter skoletid.

 

Skolen lever fint op til og står mål med folkeskolens tiltag på området

 

Udviklingsplaner

Faglige og trivselsmæssige udviklingsmål for skolen

Planer for det pædagogiske personales kompetence i kommende skoleår

Se temasamtalen med skolens ledelse.

 

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Dansk

Undervisningsniveauet er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser vurderes middel til over middel.

Matematik

Undervisningsniveauet er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser vurderes middel til over middel.

Engelsk

Undervisningsniveauet er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser vurderes middel til over middel.

 

Vurdering af skolens samlede undervisning 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Det er min vurdering at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynsførendes underskrift

 

________

 ______________________________

     Dato

                   Finn Dyrby Hermansen