Tilsyn

Tilsynserklæring 2019

 

Skolens navn

Skolekode

Nærum Privatskole

181010

Skolens adresse

Postnummer

Concordiavej 18

2850

Skoleleder

Nina Klokkervoll

Forældrebestyrelsens formand

E-mail adresse

Michael Bidstrup

michael.bidstrup@adventist.dk

Antal elever

66

 

Tilsynsførende

Navn

Certificeret

Finn Dyrby Hermansen

Ja

 

Beskrivelse af skolen

Hvad lægger skolen særlig vægt på i undervisningen og elevernes hverdag?

 

Fra skolens hjemmeside m.m.:

Skolens baggrund
Skolen blev oprettet af Adventistkirken 1909, i 1992 blev skolen omdannet til en selvejende institution, men har bevaret sin ideologiske tilknytning til Adventistkirkens uddannelsesprincipper. For at blive elev på Nærum Privatskole behøver man ikke selv at have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og kammeraternes holdninger.
Skolens formål
Skolen ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at den tilbyder undervisning, der har til formål:

At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
At stimulere til selvstændig tænkning
At give eleverne solide faglige kundskaber
At stimulere elevernes kreativitet
At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden

 
 

Kommentar:

Det vurderes at skolens formål afspejler sig i det praktisk daglige arbejde.

 

 

Tilsynsbesøg

Dato

Tilsynsdage: tirsdag 26/2 og torsdag 28/2 2019

Iagttagelser

Medmindre der foregår noget specielt på skolen indledes skoledagen med klassedelte temalektioner som består af forskellig understøttende undervisning og morgensamling i plenum.

Begge dage overværede jeg understøttende timer i 6/7 klasse der handlede om indføring i Microsofts Notatprogram og notatteknik.

Morgensamlingen havde bl.a. kanonsang og afstemningsresultater fra Intra. om valg af frokostmuligheder på programmet. 

 

 

Tirsdag overværede jeg Natek/Matematik i 4/5. klasse, (16 elever). Eleverne tilrettelagde morgendagens Zoo-besøg , rute og valg af dyr. Eleverne arbejdede i grupper med Regnehistorier med baggrund i Clios Biologiprogram og lærebogssystemet Piranha.

Derefter så jeg Matematik i 2/3 klasse, (7 elever).

Eleverne arbejde to og to med øvelser i plus- og minusstykker gennem kreative bevægelses tallege, der skabte et godt aktivitetsniveau. Skolen anvender ”Formatserien” i matematik på alle klassetrin sammen med ”MatematikFessor” på nettet.

I Matematiktimen i 8/9 klasse, (16 elever) arbejdede klassen med Sandsynligheds-regning. Først kontrollerede læreren om hjemmearbejdet havde ført til den ønskede opnåelse af begrebskendskab, klassen er over middel og efter en videogennemgang og tavle-undervisning gik eleverne ud til gruppearbejde med forberedelse af fremlægning i den følgende time.

I Geografi i 6/7 klasse, (13 elever) havde eleverne forberedt sig hjemmefra i Clios Geografiprogram til en forberedelse til en fremlæggelse af 8 emner ganske kort to og to. Eleverne er frie og utvungne i deres fremlæggelse der tyder på tillid til både hinanden og underviseren.

I Dansk i 6/7 klasse, var timen en skriftlig dansk og grammatik time. Diktat i 7 klasse, og grammatik i 6 klasse. Så års- og ugeplaner. Af materialer anvendtes ”Ny skr. for 6 og 7”, ”Stavevejen” tidligere brugte afgangsprøver i skriftlig dansk og ”Fandango”.

Herefter Historie i 8/9. klasse, (17 elever) Klassen arbejdede med 9/11., timen blev begyndt med en undersøgelse af elevernes for-viden og stillidsering gennem plenumsamtale, herefter øvede eleverne sig i at skrive problemformuleringer til teksterne. Der blev arbejdet i selvvalgte grupper. Skolen anvender ”Klar, Parat, Historie som lærebogssystem og Clios Historiemodul.

Herefter så jeg Engelsk i 8/9. klasse, (16 elever)

Der blev overvejende talt engelsk. Øvelse i mundtlig fremstilling. Derudover blev prøveoplæg gennemgået. Læreren anvender bl.a. ”New Choice” læsebog og grammatik.

God aktivitet og koncentration. De fleste byder ind og er ikke bange for at fejle.

Skolen udbyder Cambridge Engelsk som tilvalgsfag der varetages af den samme lærer.

 

 

Torsdag overværede jeg Engelsk i 6/7 klasse (12 elever) Lektionen begynde med indsamling af mobiltelefoner, hvilket sker i alle klasser ved skoledagens start. Der blev øvet i mundtlig engelsk gennem samtale om dagens tema, ”Venskaber og ensomhed”.

Lærebogssystemet er ”The New Choice” med opgavebog.

God kontakt og forståelse mellem lærer og elever.  

Derefter Matematik 4/5 klasse (16 elever)

Af materiale blev ”Matematik Tak” anvendt. Det handlede om opsamlinger af stof fra tidligere år. Divisionsregning er endnu ikke automatiseret hos flere elever, og dette øvedes af tre og firecifrede tal. Eksempler blev vist på tavlen, hvorefter eleverne regnede på individuelt uddelte ark.

I Matematik i 6/7 klasse (12 elever) Temaet var statistik og viderearbejde med begrebsafklaring. Elevernes hjemmearbejde blev gennemgået og forståelsesproblemer løst. Undervisningen var differentieret ved hjælp af ”MatematikFessor”.

Den næste time jeg så, var en time i Kristendom i 4/5 klasse   (16 elever) , timen var afkortet da klassen havde deltaget i øvelsen til et gospelarrangement i den lokale folkekirke. Resten af timen gik med at arbejde med ”Kirkens højtider” fra Clio’s Kristendomsmodul.

Eleverne arbejdede i selvvalgte grupper med at udarbejde spørgsmål til de forskellige højtider.

Den følgende time i Engelsk i 4/5 klasse (16 elever) gik med grammatikøvelser og overhøring og evaluering af allerede afleveret lektie. Timen afsluttedes med en faglig leg. 

Dagen blev afsluttet med Dansk i 4/5. klasse (16 elever) Timen blev delvis brugt som en Klassens time, hvor udbyttet af turen til Zoologisk have blev drøftet med eleverne. Der blev arbejdet med skriftligt arbejde, diktat og grammatik. ”Ny skriftlig for 4/5” og ”Stavevejen”

At lave fejl blev afdramatiseret og der blev lavet en god efterkritik.

 

 

Temadrøftelse: ” Forældre Skolesamarbejde”

Set i lyset af den aktuelle diskussion om anvendelsen af ForældreIntra og den eventuelt stressende effekt af dette, tog jeg kontakt til to af skolens forældre, med henblik på at høre deres oplevelse af denne del af forældre- skole samarbejdet. Forinden havde jeg haft mulighed for ganske kort at høre nogle af lærernes brug og oplevelse af systemet.

Der er ingen krav fra skolens side om anvendelsen, og der var individuelle synspunkter og anvendelse af den enkelte lærer. En naturlig følge af en forskellig tilgang udsprunget af de enkelte fags nytte af systemet.

Samtalen med forældrene viste en tilfredshed med prioritering, mængden og størrelsen af den information der kom fra skolen via ForældeIntra. Overskrifterne på meddelelserne gav et godt overblik over, hvad der vedkom den enkelte elev og fælles beskeder samlet et sted. Det var vigtigt for forældrene at alle informationer var samlet et sted.

Alt i alt udtrykte forældrene en tilfredshed med ForældreIntra og skolehjemsamarbejdet i det hele taget.

 

Skolens eventuelle donationer:

Skolens leder oplyste at skolen ikke modtager nogen former for donationer.

 

Det pædagogiske personales kvalifikationer

Skolens ledelse

Skolens leder har en mellemlang uddannelse, der løbende bliver suppleret med relevante skolerelaterede kurser.

Undervisningspersonalet

Der er 7 lærere på skolen, heraf 1 pædagog. 7 lærere er fastansatte. De 6 har læreruddannelsen. Lærerne underviser hovedsageligt i deres linjefag.

 

Undervisningen

Generelle krav til lærernes planlægning og organisering af undervisningen

Lærerne udarbejder årsplaner til orientering hvert år. Ugeplaner anvendes på intranettet, hvor dette er et ønske.

Didaktik, materialer og praksis fremgår af mine observationer.

 

Evaluering

Generelle evalueringskrav

Evaluering af den samlede undervisning på Nærum Privatskole hentet fra skolens hjemmeside:

Skolen følger de trin- og slutmål, som er angivet i de Forenklede Fælles Mål.

I samarbejde med forældre og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og bestyrelse skolens samlede tilbud. Hvis en personalegruppe eller en forældregruppe finder behov derfor, indkaldes der til møde, hvor vi sammen kan drøfte problemstillinger, tanker, løsninger og visioner for det fortsatte arbejde.

I dette samarbejde evalueres der også løbende på skolens værdigrundlag og holdninger.

Evalueringsformer, der benyttes på skolen:

Afgangsprøver: For eleverne i 9. klasse afsluttes skoleåret med Folkeskolens Afgangsprøver – mundtlige og skriftlige prøver. Herunder også den obligatoriske projektopgave, som laves i januar og efterfølgende evalueres af to lærere både skriftligt ved udtalelse og karakter og ved mundtlig gennemgang af den enkelte elevs præstation.

Terminsprøver og årsprøver: For eleverne i 8. og 9. klasse afholdes der skriftlige terminsprøver i dansk, matematik, engelsk/tysk og biologi/geografi en gang hvert skoleår. Desuden afsluttes skoleåret for 8. klasse med mundtlige prøver i dansk og engelsk/fysik med henblik på at forberede eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve.

Standardiserede prøver: Skolen har følgende tidsplan for afholdelse af læse- og staveprøver samt prøver i matematik for 0.-8. klasse:

April:
0. klasse: Bogstavprøve, Matematikvurdering

1. klasse: Ordlæseprøve, Sætningslæseprøve, Staveprøve, MAT 1
2. klasse: Ordlæseprøve, Sætningsprøve, Staveprøve, ST2, MAT 2
3. klasse: ST 3, DVO, MAT 3
4. klasse: ST 4, MAT 4
5. klasse: ST 5, MAT 5
6. klasse: ST 6, MAT 6
7. klasse: ST 7, MAT 7

8. klasse: ST 8, MAT 8

Nationale test

Skolens elever testes i den frivillige prøveperiode i foråret, som friskolerne har adgang til. Testresultaterne anvendes af lærerne som et internt evalueringsredskab.

Løbende evaluering 

Alle elever evalueres to gange hvert skoleår af de respektive faglærere. Hver elev gennemgås på teammøde i ugerne op til skole/hjem-samtalerne. I 0.-7. klasse anvendes afkrydsningsark, hvor både eleven og faglærerne vurderer elevens faglige, sociale og personlige udvikling. I 8 og 9. klasse evalueres eleverne med den gældende karakterskala. Ved skoleårets afslutning gives der årskarakterer i 8. og 9. klasse.

Skole/hjem-samtaler

Der afholdes skole/hjem-samtaler to gange hvert skoleår for alle elever på alle klassetrin. Eleverne er med ved samtalerne.

Eksternt tilsyn 

Den certificere tilsynsførende Finn Dyrby Hermansen varetager tilsynet med Nærum Privatskole. Tilsynsførende besøger skolen nogle dage i hvert skoleår og har her samtaler med skoleleder og lærere, og følger undervisningen i forskellige fag.  Tilsynet omfatter elevernes standpunkt i de forskellige fag samt det samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner og materialer. Tilsynsførende udfærdiger efter besøget en tilsynsrapport. Rapporten skal forefindes på skolens hjemmeside.

Det bekræftes hermed, at den certificerede tilsynsførende opfylder de af den 6. december 2016 vedtagne ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler.

Evaluering af lærernes undervisning 

Gennem samtale med eleverne evaluerer lærerne deres undervisning. Evalueringen sker også gennem samtale med leder, kolleger og tilsynsførende. En gang om året afvikles medarbejder-udviklings-samtale mellem skoleleder og hver lærer.

 

Forældresamarbejde

Generelle krav til forældresamarbejdet

Fra skolens hjemmeside mm.:

Det forventes at skolens forældre løbende er i dialog med skolen og deltager ved forældremøder samt skole/hjemsamtaler og i det hele taget støtter op om skolens drift og aktiviteter.

 

Kommentar:

Af samtaler på lærerværelset fremgik det at forældre ofte ønskede at drøfte lærernes undervisning og øvrige aktiviteter.

 

 

Vurdering af forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og demokrati

 

  • Skolens dagligdag og omgangsformer
  • Ligestilling mellem drenge og piger
  • Undervisning i demokrati
  • Praktisk demokrati, elevråd m.v.

Kommentar:

Det er min oplevelse, at der er et meget nærværende og trygt miljø mellem voksne og elever. Skolen udtrykker vedkommende og let genkendelige rammer, hvor der både er fællesskab og fokus på den enkelte elev. Der er en fri og uhøjtidelig omgangsform og det er min vurdering at eleverne bliver hørt, og at de gensidigt er i stand til at bruge hinandens sociale og faglige kompetencer.

Den daglige samling hver morgen, giver gode muligheder for medbestemmelse.

Der er en fællestime hver anden måned der foregår i plenum, hvor en talsmand for hver klasse har mulighed for at fremkomme med ønsker og bemærkninger.

Forholdet mellem kønnene sker afslappet og naturligt.

I flere timer sidder drenge og piger sammen.

Undervisningen i demokrati sker i henhold til de forenklede fælles mål og undervises efter undervisningsmateriale udarbejdet i henhold til disse. 

Skolen har forsøgt at sammensætte et elevråd, men skolens størrelse og morgensamlingen har imødekommet elevernes behov for medbestemmelse i undervisning og skolens dagligdag.

 

Skolen lever fint op til og står mål med folkeskolens tiltag på området

 

Udviklingsplaner

Faglige og trivselsmæssige udviklingsmål for skolen

Planer for udviklingen af skolen

Skolen arbejder med følgende udviklingsplaner og tiltag fremadrettet:

  • Mulighed for at tilbyde et kreativt valgfag
  • Mulighed for at tilbyde et intensivt læsekursus i indskolingen
  • PR-strategi for at få flere elever i de yngste klasser

 

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Dansk

Undervisningsniveauet er aldersvarende og følger Fælles mål, er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser bortset fra 4/5 klasse med flere nye elever vurderes middel til over middel.

Matematik

Undervisningsniveauet er aldersvarende og følger Fælles mål, er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser bortset fra 4/5 klasse med flere nye elever vurderes middel til over middel.

Engelsk

Undervisningsniveauet er aldersvarende og følger Fælles mål, er differentieret og tilpasset elevernes standpunkt, der i alle klasser bortset fra 4/5 klasse med flere nye elever vurderes middel til over middel.

 

Vurdering af skolens samlede undervisning

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Det er min vurdering at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynsførendes underskrift

 

________

 ______________________________

     Dato

                   Finn Dyrby Hermansen