fbpx

EVALUERING OG OPFØLGNINGSPLAN.

Evaluering af den samlede undervisning på Nærum Privatskole

På Nærum Privatskole evalueres undervisningen på forskellige måder for at sikre, at den enkelte elev udvikler sig bedst muligt både fagligt, socialt og personligt i overensstemmelse med lovkrav og skolens værdigrundlag.

Skolen følger de kompetencemål og færdigheds- og vidensmål, som er angivet i forenklede Fælles Mål 2015.

I samarbejde med forældre og den eksterne tilsynsførende evaluerer personalegruppen og bestyrelse skolens samlede tilbud. Denne evaluering afvikles som en aktiv del af det daglige samarbejde, og sikres gennem tæt kommunikation mellem ledelsen, lærere og forældre.

Hvis en personalegruppe eller en forældregruppe finder behov derfor, indkaldes der til møde, hvor vi sammen kan drøfte problemstillinger, tanker, løsninger og visioner for det fortsatte arbejde.

I dette samarbejde evalueres der også løbende på skolens værdigrundlag og holdninger.

Evalueringsformer, der benyttes på skolen:

 

  • Afgangsprøver: For eleverne i 9. klasse afsluttes skoleåret med Folkeskolens Prøver – mundtlige og skriftlige prøver. Herunder også den obligatoriske projektopgave, som laves i januar og efterfølgende evalueres af to lærere både skriftligt ved udtalelse og karakter og ved mundtlig gennemgang af den enkelte elevs præstation.
  • Terminsprøver og årsprøver:  For eleverne i 8. og 9. klasse afholdes der skriftlige terminsprøver i dansk, matematik, engelsk/tysk  og biologi/geografi én gang hvert skoleår. Desuden afsluttes skoleåret for 8. klasse med mundtlige prøver i dansk og engelsk/fysik med henblik på at forberede eleverne til Folkeskolens Prøve.
  • Standardiserede prøver: Skolen har følgende tidsplan for afholdelse af læse- og staveprøver samt prøver i matematik for 1.-7 klasse:

 November:    
3. klasse: SL60
4. klasse: SL40
6. klasse: TL 1
7. klasse: TL 2

Februar:    
5. klasse: LÆS 5

Maj:    
1. klasse: OS 64, MiniSL 1, MAT 1
2. klasse: OS 120, MiniSL 2, ST 2, MAT
3. klasse: ST 3, MAT 3
4. klasse: ST 4, MAT 4
5. klasse: ST 5, MAT 5
6. klasse: ST 6, MAT 6
7. klasse: ST 7, MAT 7

  • Nationale test: Skolens elever testes i den frivillige prøveperiode i foråret, som friskolerne har adgang til. Testresultaterne anvendes af lærerne som et internt evalueringsredskab.
  • Løbende evaluering: Alle elever evalueres to gange hvert skoleår af de respektive faglærere. Hver elev gennemgås på teammøde i ugerne op til skole/hjem-samtalerne. I 0.-7. klasse anvendes afkrydsningsark, hvor både eleven og faglærerene vurderer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer og udvikling. I 8 og 9. klasse evalueres eleverne med den gældende karakterskala. Ved skoleårets afslutning gives der årskarakterer i 7., 8. og 9. klasse.
  • Skole/hjem-samtaler: Der afholdes skole/hjem-samtaler to gange hvert skoleår for alle elever på alle klassetrin. Eleverne er med ved samtalerne.
  • Eksternt tilsyn: Skolens tilsynsførende er Finn Dyrby Hermansen. Skolens tilsynsførende vælges for to år ad gangen af forældrekredsen på generalforsamlingen. Den tilsynsførende er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at føre tilsyn med frie grundskoler. Tilsynsførende besøger skolen nogle dage i hvert skoleår og har her samtaler med skoleleder og lærere, og følger undervisningen i forskellige fag. Tilsynet sker efter en tilsynsplan, hvorefter den tilsynsførende skal påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet omfatter elevernes standpunkt i de forskelige fag samt det samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner og materialer. Tilsynsførende udfærdiger efter besøget en tilsynsrapport.
  • Evaluering af lærernes undervisning: Gennem samtale med eleverne evaluerer lærerne deres undervisning. Evalueringen sker også gennem samtale med leder, kolleger og tilsynsførende. En gang om året afvikles medarbejder-udviklings-samtale mellem skoleleder og hver lærer.

        
Opfølgningsplan:

Resultatet af de gennemførte og analyserede prøver gennemgås af de respektive faglærere og skoleleder med henblik på at vurdere de enkelte klassers samlede udbytte af undervisningen såvel som den enkelte elevs udbytte.

I tilfælde hvor den enkelte elevs præstation falder uden for normen, vil årsagen blive analyseret, og hvis det er relevant, vil en uddybende test blive iværksat. Ved forsat bekymring vil denne analyse danne grundlag for en vurdering mht. særlig tilrettelagt undervisning for eleven i form af yderligere differentieret undervisning og/eller støttetimer.

I tilfælde hvor klassens generelle niveau falder uden for normen, danner samtalen mellem faglærer og skoleleder grundlag for en nøjere analyse af årsagen med henblik på at kortlægge årsagen samt lægge en handleplan. 

Den ovenfor beskrevne opfølgning gennemføres i maj/juni måned, således at den er afsluttet inden sommerferien så evt. beslutninger kan implementeres i skemalægning og lærernes arbejdsplaner m.m.

Ovenstående plan for evaluering på Nærum Privatskole evalueres på et af de sidste lærermøder inden somemrferien.