fbpx

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING.

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske og psykiske undervisningsmiljø på uddannelsesstedet. Dette skal være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet. Denne rapport for Nærum Privatskole er lavet i marts 2019.

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Vi har på Nærum Privatskole ladet alle elever fra 0.-9. klasse medvirke i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, som er en webbaseret trivselsmåling og kortlægning af undervisningsmiljøet. Den består af 20 spørgsmål for 0.-3. klasses vedkommende og 40 spørgsmål for 4.-9. klasses elever.

Det tages udgangspunkt i denne undersøgelse ved vurdering af arbejdsmiljøet.

Der er fire punkter i undersøgelsen: ”Social trivsel”, ”Faglig trivsel”, ”Støtte og inspiration” og ”Ro og orden”. Nærum Privatskole har tilvalgt et ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser.

Social trivsel

Langt den overvejende del af både de yngste og de ældste elever siger, at de er glade for både kammeraterne, deres klasse og skolen som helhed. 93 % af de yngste elever er glade for deres klasse, blandt de ældste elever er det 91 %. I fem klasser svarer samtlige elever, at de ikke er blevet mobbet ”i dette skoleår”. For de ældste elevers vedkommende svarer 96 % at de ikke er blevet mobbet.

Faglig trivsel

Eleverne udtrykker bred enighed om, at de kan koncentrere sig i timerne, og at de kan løse de faglige udfordringer, de bliver stillet overfor. 80 % af de ældste elever vurderer, at de ”gør gode faglige fremskridt”. For de yngste klassers vedkommende har de svaret på to spørgsmål vedrørende faglig trivsel. Spørgsmålene omhandler oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne. Samtlige elever i 0.-3. klasse oplever sig selv som gode til at løse deres problemer og gode til at koncentrere sig.

Støtte og inspiration

Undersøgelsen viser, at eleverne på skolen er glade for deres lærere. De føler samtidigt, at de bliver støttet og hjulpet godt af dem. Den største del af både de yngste og de ældste elever mener, at undervisningen er spændende. Kun ganske få af de ældste elever synes, at de ikke er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med i timerne, mens ca. halvdelen af de yngste elever ikke synes at de er med at bestemme, hvad de skal arbejde med. 48 % af de ældste elever synes, at lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.

De fysiske og æstetiske omgivelser

De yngste elever synes, at deres klasselokale er rart og at der er rent på skolen og toiletterne. De synes, at der er tilpas lys i klassen og at rumstemperaturen er god. 87 % af de yngste elever synes, at der er flot på skolen. Langt de fleste af de ældste elever synes godt om skolens undervisningslokaler, men synes ikke, at der r nok toiletter på skolen.