fbpx

Skolens vedtægter.

Skolens nuværende vedtægter er vedtaget d. 23. maj 2019 og offentliggjort på skolens hjemmeside d. 27. maj 2019. Vedtægterne er godkendt af ministeriet d. 16. november 2007.
 
 
 
Vedtægter
for den selvejende institution Nærum Privatskole, Concordiavej 18, 2850 Nærum
 
Hjemsted og formål
§ 1
Nærum Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rudersdal Kommune.
Skolen er oprettet i 1909 og blev etableret som selvejende institution den 31.3.1972 og har CVR-nummer: 43857428.
Bygningerne lejes af Syvende Dags  Adventistkirken, Concordiavej 16, 2850 Nærum.
§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen giver undervisning for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin.
Stk. 2
Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Stk. 3
Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Stk.4
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
En individuelt præget undervisning, som er forenelig med Syvende Dags Adventistkirkens uddannelsesprofil samt med dens religiøse og etiske værdier.                    
 
Skolens drift
§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, forældrebetaling for skolefritidsordningen og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv”.
Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.
Stk. 4
Bidrag til skolen giver ikke bidragyderen ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk.5
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
 
Forældrekreds og skolekreds
§ 4
Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over skolens elever. Forældrenes rettigheder efter vedtægten og loven tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk.2
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene, medlemmer af Syvende Dags Adventistkirken i området og andre med tilknytning til skolen. Optagelse af andre skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
§ 5
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.
 
Tilsyn
§6
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.
 
Generalforsamling
§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen og bestyrelsen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.
Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
                      1. Valg af dirigent.
                      2. Bestyrelsen aflægger beretning.
                      3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
                      4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
                      6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
                      7. Indkomne forslag
                      8..Eventuelt
 
Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 50 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor hvert medlem har én stemme, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. §19 og 20.
Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.
Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 
Bestyrelsens sammensætning
§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af:
1)         2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,  mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.
2)         3 medlemmer udpeges af Syvende Dags Adventistkirkens unionsbestyrelse. Disse medlemmer må dog ikke sidde i unionsbestyrelsen.
Skolen har således 3 vælgende organer. Forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter §10, stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.
Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer valgt efter pkt. 1) vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 2 årligt, første gang med 2 efter foretagen lodtrækning.
Bestyrelsens medlemmer valgt efter pkt. 2) vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 4
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.
Syvende Dags Adventistkirkens unionsbestyrelse supplerer selv sine udpegede medlemmer til bestyrelsen.
Stk.6
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes antal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
Stk. 7
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.
Det skal ligeledes fremgå af protokolføringen, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af Syvende Dags Adventistkirkens unionsbestyrelse.
§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen, altså medlem af forældrekredsen.
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder og en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
 
Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ved næste møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder, øvrige ansatte og den eller de tilsynsførende.
Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.
§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”  og skolens vedtægter.
Stk.2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk.3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk.4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk.1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i §4, §5, §7, §10, §17, §19 og §20.
Stk.5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk.6.
Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægtens ordlyd følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægten til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.
Stk.7.
Bestyrelsen skal omgående underrette Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
§ 15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til kendskab til skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
 
Tegningsret
§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 6 stk.1.
 
Skoleleder og øvrige personale
§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af  bestyrelsen. Skolelederen har over for Ministeriet for Børn og Undervisning , forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
Stk. 4
Skolens leder og skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.
 
Årsrapport
§ 18
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som i overensstemmelse med gældende regler underkastes betryggende revision af en revisor valgt af bestyrelsen.
Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.
 .
Vedtægtsændring
§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.
Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.
Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.
 
Nedlæggelse
§ 20
Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.
Stk. 2
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til §12, stk. 5.
Stk.3
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres  forudgående høring på en generalforsamling.
Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.
Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.
Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk.6
Mulige overskydende midler anvendes med Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendelse til skoler, der hører under friskoleloven. Om muligt skoler der har samme formål som Nærum Privatskole. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens §73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.
§ 21
Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.
Stk. 2
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelsen på hjemmesiden.
Stk. 3
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift.
Det skal af offentliggørelsen på hjemmesiden fremgå, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 19.
  
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 23. maj 2019
 
 
Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:
 
 
 
 
Michael Bidstrup (formand)                                                            Jolene Masters Pedersen
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               
 
Margrethe Hansen (næstformand)                          Frederik Ploug Sarp
                                                                                      
                                                                                                            
 
Anja Simonsen                                                                                                       Thomas West
                                                                                      
                                                                                                                       
 
Lizette Elsbo